Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra bu metinde “Sözleşme” olarak anılacaktır); “Musalla Bağları Mah. Elmalı Cad. No: 51 Selçuklu/Konya” adresinde mukim Aracbul.com (bundan böyle kısaca "ARAÇBUL" olarak anılacaktır) ile www.aracbul.com portalının hizmetlerinden yararlanmak amacıyla yine bu portalda yer alan koşullara onay veren üye ( bu SÖZLEŞME”de bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlara haiz olarak elektronik ortamda imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, “Üye”nin www.aracbul.com vasıtası ile sıfır ve 2.el araçlarla ilgili fiyat bilgisi alabileceği, 2.el aracını ilan vererek satabileceği, sıfır ve 2.el araç alabileceği işbu portalda tüm bu hizmetlerle ilgili ÜYE ve ARAÇBUL arasındaki şartlar hakkında tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Taraflar, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Tanımlar

 “Üye”: İşbu SÖZLEŞME ile “Portal”a üye olarak "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden yararlanan “Kullanıcı”.

“Kullanıcı”: Üye olmasa da “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi.

 “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”da bulunan üyelik bilgilerini gerçek, güncel ve geçerli bilgilerle doldurmasını takiben, bu bilgilerin “ARAÇBUL” tarafından onaylanması ve geri bildirimi ile kazanılan sıfattır. “Üyelik” talebi, “ARAÇBUL” tarafından bir sebep gösterilmeden veya “Üyelik” başvurusunda bulunan Kullanıcı’nın iyi niyet ilkesine aykırı hareketlerine istinaden “ARAÇBUL”un gerekli görmesi halinde sonlandırılabilir.  Aynı şekilde “Üyelik” sıfatı herhangi bir sebeple sona erenin, sona ermesinden sonra yapacağı “Üyelik” talebi aynı gerekçelere ve şartlara dayanılarak “ARAÇBUL” tarafından kabul edilmeyebilir.

“Portal”: www.aracbul.com alan adı altında ve bu alan adı ile bağlantılı alt alan (subdomain) alt alan adlarından oluşan “ARAÇBUL”un “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

 

"ARAÇBUL Panelim": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan onay, iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "ARAÇBUL"a talepte bulunduğu, "Üyelik” bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili hareketleri ve raporlamaları görüntüleyebildiği, uygulama ayarlarını yapabildiği, kişisel bilgilerini güncelleyebildiği, sadece kendisinin belirlediği ve kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" içinde bulunan "Üye"ye özel menüdür.

“ARAÇBUL Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ARAÇBUL” tarafından sunulan tüm uygulamalardır.

 “İçerik”: “Araçbul”da yayınlanan ve tüm Kullanıcılara açık veri, yazı, form, resim, video, dosya, bilgi, yorum, istatistik, grafik, fiyat, araç özelliği, yazılı, görsel ve işitsel tüm ögeler, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"ARAÇBUL Arayüzü": “Portal”da oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenmesi, gerek “Portal”ın tümünde gerekse “Panelim” ekranında gerekli kayıt, sorgulama, ilan verme/kaldırma vb. tüm işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lara yönelik olarak kurgulanmış olan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “ARAÇBUL”a ait olan tasarım ve yazılımlarla “Portal” üzerinden yapılması mümkün kılınan Kullanıcı menüsü/menüleri ve ekranlarıdır.

ARAÇBUL Veritabanı”: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince fikri mülkiyet hakları “ARACBUL”a ait olan, “ARAÇBUL” tarafından oluşturularak “Portal”daki tüm içeriklerin saklandığı, sınıflandırıldığı, sorgulandığı ve “Kullanıcı”nın ARAÇBUL”a ait yazılım kanalı ile erişebildiği ve yine anılan yasa ile hakları korunan veri tabanıdır.

 “Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 6.maddesi ilk fıkrasında tanımlanan “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Aynı maddenin 2.fıkrası gereği kişilerin açık rızası olmadan işlenmesi mümkün değildir.  

4. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “ARAÇBUL” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “ÜYE”, işbu sözleşmedeki şartlara uymak kaydıyla “Portal”da dilediği kadar işlem yapma, araç alma, satma, favorilerine ekleme, teklif verme, teklifleri değerlendirme, bu “Portal” üzerinden alım/satım işlemlerini takip etme, “Portal”ın verdiği hizmetlerin ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde tüm işlemleri yapma hakkına sahiptir.

4.3 “Üye”, "ARAÇBUL", tarafından "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"de her tür değişiklik, ekleme/ çıkarma ve nitelik değiştirmenin yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, bildirilen şartlar “Portal”da yayımlandığı tarihte veya yayımı esnasında bildirilen tarihte yürürlüğe girer.

“Üye”, “ARAÇBUL” tarafından bu Üyelik Sözleşmesi tahtında “Üye”ye, “Panelim” ekranındaki güncel iletişim bilgileri (e-posta, telefon, SMS, KEP adresi, ev adresi, iş adresi vs. iletişim araçları) üzerinden yapacağı tüm bildirimlerin bu “Sözleşme”nin ayrılmaz parçası (mütemmim cüzü) olduğunu ve başkaca bir onay, imza, işlem ve prosedür gerektirmeden bu “Sözleşme” hükümleri ile aynı hükmü doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Üye"ler, aynı bildirimlere bağlı olarak “ARAÇBUL”un talep ettiği revize ve/veya düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar.  "ARAÇBUL" tarafından talep edilen revizelerin, “Üye” tarafından talep edilen zamanda yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğması muhtemel zararlarla bunlara bağlı hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Üye”ye ait olacaktır.

4.4 “Üye", bu “Portal"da belirtilen tüm kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını, “ARAÇBUL" tarafından "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"de her tür değişiklik, ekleme/ çıkarma ve nitelik değiştirmenin “ARAÇBUL” tarafından herhangi bir yazılı bildirime konu olmak zorunda olmaksızın yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.5 “Üye”, “bu “Portal’ı sadece kişisel aracını satmak veya 2.el araç temin etmek için kullanacağını, profesyonel olarak araç alım satım işi yapmadığını, dolayısıyla 13 Şubat 2018 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde geçen ve ikinci el ticaretine yetkili kılınan “işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar”a dahil olmadığını, bu beyanına uygun olarak aynı takvim yılı içinde 3(üç) araçtan fazla ilan vermeyeceğini, bu beyana aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde “ARAÇBUL”un “Üye”liğin iptali de dahil her türlü tasarrufa hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 "Üye”, “ARAÇBUL”un, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği resmi makamlara açıklama yapma yükümlülüğü altında olduğu durumlarda; “Portal”da paylaşmış olduğu kendisine ait kişisel verileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “ARAÇBUL”dan hiçbir şekilde tazminat talep etmeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye” bu çerçevede “Portal”da yayınlanmakta olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ni de okumuş olduğunu beyan eder.

4.7 Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edilmesi, “Üye”nin kendi tasarrufu veya uhdesinde olmayan bir araçla ilgili ilan vermesi ve/veya “Üye”nin ilanda üçüncü kişi/kişiler hakkında bilgiler paylaştığı iddiası ile “ARAÇBUL”a yapılacak sözlü ve yazılı bildirimlerde, “Üye” “ARAÇBUL”’un üyelik iptaline gidebileceği gibi, uğraması muhtemel maddi manevi zararları telafi etmek ve/veya “ARAÇBUL” marka imajının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla kendisine her tür yasal işlem kanalıyla rücu edebileceğini gayrı kabili rücu olarak kabul ve beyan eder.

4.8 "Üye “ARAÇBUL Panelim Hesabı”na girişte kullandığı kullanıcı adının, şifrenin ve girmiş olduğu telefon, e-posta, ev ve iş adresi, araç verisi gibi diğer tüm bilgilerin güvenliğinden ve üçüncü kişilerden özenle saklanmasından ve bu konudaki vaki ihmalinin/ihmallerinin sebep olacağı üçüncü kişileri ve kurumları da etkileyebilecek tüm zararlardan münferiden ve münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve bu ihmallerinden/dikkatsizliklerinden/tedbirsizliklerinden kaynaklanan hiçbir konuda  “ARAÇBUL”u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

4.9 “Üye”, bu “Portal”da yapacağı tüm işlemlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapacak ve bununla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. “Üye” yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hiçbir şahıs, özel ve resmi kurum, şirket, dernek, vakıf, grup, parti, siyasi, etnik ve dini kimlik aleyhine paylaşım, karalama, e-posta, yorum, ilan vb. yayın yapmayacağını, “Portal”ı sadece verilen “Hizmetler”den yararlanmak amacıyla kullanacağını, yine hiçbir şahıs, özel ve resmi kurum, şirket, dernek, vakıf, grup, parti, siyasi, etnik, milli ve dini kimlik lehinde yayın, reklam, tanıtım türü hiçbir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 “Üye” başka bir özel veya tüzel kişiye ait herhangi bir yazı, resim, görsel, video, imaj, fotoğraf, yorum ve her tür içeriği, üzerinde oynayarak ve değiştirerek de olsa “ARAÇBUL”da  paylaşmayacağını, kopyalamayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, başka bir veri tabanından aktarım yapmayacağını keza “ARAÇBUL”da bulunan hiçbir içeriği gerek sanal gerek fiziki ortam olmak üzere  başka hiçbir mecraya taşımayacağını, başka hiçbir yerde paylaşmayacağını, kopyalamayacağını, kopyalamaya ve paylaşmaya teşebbüs etmeyeceğini, başka bir veri tabanına aktarma işlemi yapmayacağını, “Portal” ile haksız rekabet oluşturacak hiçbir işlem gerçekleştirmeyeceğini, “Portal”ı ticari amaçlarla kullanmayacağını ve/veya bu amaçlarla kullandığı şeklinde yorumlara yol açacak şekilde paylaşım/yorum ve içerik girişi yapmayacağını, yukarıda sayılan sonuçları doğuracak nitelikte benzeri işlemler  yapmayacağını, kullanıcı adını ve şifresini bu amaçlar için kullanmayacağını ve kullandırtmayacağını, bu hususta tüm yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.11 ARAÇBUL", "Üye"nin "Portal"a yüklediği hiçbir bilgi ve içeriğin doğruluğunu ve güncelliğini araştırmakla yükümlü değildir. Bu konudaki sorumluluk tamamıyla “Üye” ye aittir. “Üye”, bu cümleden olarak “Portal”daki herhangi bir uygulamada ve/veya onay mekanizmasındaki bir hatanın/eksikliğin/sorunun ve bunlardan kaynaklanan bir müşteri şikayetinin kendi hukuki ve cezai sorumluluğunu azaltmayacağını kabul ve beyan eder.

 4.12 “Üye”, bu “Portal” dahilinde üçüncü şahıslardan aldığı tüm mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili olarak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Borçlar Kanunu ve  İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkındaki Yönetmelik  ve ilgili tüm mevzuat uyarınca alıcı ve satıcı arasında direkt bir ticari ilişki kurulmuş olduğunu, dolayısıyla   “ARAÇBUL”un sözkonusu alım/satım işlemlerine dair bir dahlinin/etkisinin ve sorumluluğunun bulunmadığını, gerek alıcı gerek satıcı olarak işlem yapması halinde “ARAÇBUL”u bu işlemlerden ari tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. “ARAÇBUL”un Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “ARAÇBUL” gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. “ARAÇBUL”, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya tedbir amaçlı olarak geçici şekilde durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "ARAÇBUL"un güvenlik sistemine risk oluşturması gibi durumlar üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma gerekçelerinden sayılır.

5.2 "ARAÇBUL", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri, www.aracbul.com web sitesinde bildirilen şartlar, "ARAÇBUL Panelim Hesabı"nda verilen açıklamalar, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde ve eklerinde belirtilen koşullar ve “Üye”nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine uymasına bağlı olarak yerine getirmeyi beyan ve taahhüt eder. “ARAÇBUL” bu hizmetlerin sunabilmek için kendisinin ve iş ortaklarının teknolojik altyapısını ve yazılım mimarisini www.aracbul.com sitesinde tesis ederek “Üye”lere sunmakta olduğundan bu yükümlülük eksiksiz ve sınırsız bir hizmet anlamına gelmemektedir. “ARAÇBUL” herhangi bir ön bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” şartları dahilinde, “Üye”lere herhangi bir somut maddi zarar oluşturmayacak şekilde hizmetin kapsamını/içeriğini/altyapısını değiştirebilir, durdurabilir veya 3.kişilerin kullanımına kapatabilir.

5.3 “ARAÇBUL”, www.aracbul.com üzerinden erişilen ve referans olarak verilen başka internet siteleri ve portallardaki bilgilerin/ürünlerin/hizmetlerin güvenilirliği ile bu site ve portalların güvenliği/yasalara uyumu/güncelliği konularında “ARAÇBUL”un hiçbir taahhüt ve garantisi bulunmamaktadır.

5.4  “ARAÇBUL”, “Portal”ın piyasayı manipüle etme amaçlı olarak kullanılmasını ve böylece “ARAÇBUL” markasının itibarını düşürecek hareketleri önleme yetkisine haiz olup, bu amaçla Üye” tarafından piyasa gerçeklerine çok aykırı şekilde fiyatlandırılmış araçları (Örnek : Sıfır araçtan yüksek fiyat gibi) ilanları yayından kaldırma yetkisine sahiptir. “Üye” bu gibi durumlarda “ARAÇBUL”a yöneltilen şikayet/başvuru/ihtar ve hukuki tüm süreçlerde tüm yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

5.5 "ARAÇBUL", “Üye”nin, "Portal" kurallarına, kişi hak ve hürriyetlerine genel ahlaka, aykırı olan mesajları, yorum ve içerikleri istediği zaman siteden kaldırma ve “Üyelik”i bu tür eylemlere istinaden sonlandırma yetkisine sahiptir.

5.6 "ARAÇBUL", “Üye”nin “Portal” onay mekanizmalarını hatalı işlem/eksik bilgi/ yanıltıcı içerik /yanıltıcı görsellerle aşma girişimlerinin süreklilik arzetmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek görmeden “Üyelik”i sonlandırma hakkına sahiptir.

 

6. Mücbir Sebepler

"ARAÇBUL", savaş, terör, darbe, işçi hareketleri, grev, ambargo, hükümet ve kamu kuruluşları kararları, savaş, darbe, terör, kalkışma, siber saldırı, siber saldırı riski ile yangın, sel, deprem, salgın hastalık, doğal afetler gibi mücbir sebep hallerinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülüklerini geç yerine getirme veya getirmeme hakkına sahiptir. “ARAÇBUL, ayrıca bu Sözleşmenin 7.maddesi hükümleri ile yetkili kılınmış olan T.C. Mahkemelerinin almış olduğu kararları uygulamakla yükümlü bulunduğundan, işbu mahkeme kararlarının uygulanmasından doğan gecikme/hizmeti yerine getirememe gibi sonuçlardan sorumlu tutulamaz. “Üye” yukarıda sayılan durumların hiçbirinde “ARAÇBUL”dan tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

“ARAÇBUL” bunun dışında, teknik yenileme, bakım çalışması, sistem değişikliği, iyileştirme, yedekleme gibi teknolojinin zorunlu kıldığı hallerde ve yine bunlarla sınırlı olmamak üzere, ayrıca ulusal altyapıda ve ulusal internet ağında meydana gelebilecek sorunlarda, elektrik kesintilerinde, kötü hava koşullarında ve/veya yurtdışı bağlantılarındaki aksamalarda, elindeki tüm imkanları kullanmasına rağmen ortaya çıkan tüm durumlarda, kendi teknik imkanlarının dışında da aynı mücbir sebep şartlarının oluşmasına paralel olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen yükümlülüklerinde gecikme ve kesinti olabileceğini beyan eder. “Üye” bu durumlarda “ARAÇBUL”a herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.  

 

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

7.1. “Üye”, Avrupa Birliği mukimi ve/veya vatandaşı gerçek kişi olması durumunda  kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuatın, tüketici haklarının korunması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuatın, ikinci el araç ticareti ile ilgili olarak 13 Şubat 2018 tarihli İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin ve  çıkabilecek diğer tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk İç Hukukunun uygulanacağını, Avrupa Birliği’nin bu hususlara ilişkin direktif ve regülasyonlarının uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

7.2. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. "ARAÇBUL" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek tüm ihtilaflarda “ARAÇBUL”un veri tabanının, log ve muhasebe kayıtlarının, şikayet ve mahkeme aşamalarında bağlayıcı olduğunu, münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi 1.fıkrasına bağlı olarak delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler "Üye"nin işbu “Sözleşme”ye elektronik olarak onay vermesi ile yürürlüğe girmiştir.

“Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği ve/veya uygulanamazlığı, “Sözleşme”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemez. 

10. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

Üye” bu sözleşmenin ekinde bulunan

Kullanıcı Sözleşmesi,

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

ve

Gizlilik Politikası

metinlerini okuduğunu, “ARAÇBUL”un bu koşullara bağlı olarak hareket etme yükümlülüğünde olduğunu bildiğini, kendisinin de bu şartlara uygun hareket etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

EKLER:

Ek-1 Kullanıcı Sözleşmesi
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni